ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » เชียงของรับสองรางวัลดีเด่นประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาคเหนือ

เชียงของรับสองรางวัลดีเด่นประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาคเหนือ

20 มีนาคม 2020
5137   0

เชียงของรับสองรางวัลดีเด่นประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาคเหนือได้ไปนำเสนอต่อในระดับประเทศ …

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เจ้าของฉายา “นายอำเภอ 8 ทิศ คิดแบบมียุทธศาสตร์ ทำแบบบูรณาการ” กล่าวว่า อำเภอเชียงของได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงรายให้เป็นอำเภอต้นแบบการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (TO BE NUMBER ONE) แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย เพื่อไปเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอิมเพรส เชียงใหม่ โดยมีอำเภอเข้าร่วมการประกวดจำนวน 13 อำเภอ จาก 13 จังหวัด ในส่วนของอำเภอเชียงของมีผู้นำเสนอประกอบด้วย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ นายสมเกียรติ บุดดี นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย นายสุรชัย พิชคำ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเชียงของ และนายสุตนันท์ จำปาทอง ที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย

นายทัศนัย สุธาพจน์ ได้กล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการว่า อำเภอเชียงของเป็นอำเภอหน้าด่านชายแดนไทย-ลาว ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของยาเสพติดหลายด้าน จึงได้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงยุทธศาสตร์ 5 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ทั่วไปตามแนวทางประชารัฐ
มิติที่ 2 การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพื้นที่เฉพาะตามโครงการห้วยซ้อร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด
มิติที่ 3 การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (BLO)
มิติที่ 4 การใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งด่านเฝ้าระวังยาเสพติด
มิติที่ 5 การใช้กลุ่มแนวร่วมพัฒนาชาติไทยมาเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในส่วนของการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมา อำเภอเชียงของมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัยมาเป็นเวลาถึง 14 ปี ได้รับรางวัลยอดเพชรมาแล้วถึง 3 ครั้งสร้างเยาวชนไอดอลบุคคลต้นแบบ TO BE NUMBER ONE รุ่นแล้วรุ่นเล่า รวมทั้งนายสุตนันท์ จำปาทอง ที่มาร่วมนำเสนอผลงานในวันนี้ด้วย โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เคยเสด็จเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัย เมื่อปี 2555 ด้วย นอกจากนั้น อำเภอเชียงของยังได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างคึกคัก และต่อเนื่อง อาทิ โครงการ TO BE NUMBER ONE เชียงของและผองเพื่อน โครงการสะบายดี TO BE หนีห่าว เชื่อมโยง 3 ประเทศ ไทย ลาว จีน สิ่งเหล่านี้ คือ ต้นทุนที่สำคัญของการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE เชียงของที่จะสามารถต่อยอดให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาอย่างมีพลังได้ในระยะต่อไป

นอกจากนั้น อำเภอเชียงของยังได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงของ (พชอ.เชียงของ) ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ “เชียงของร่วมใจ อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 5 ประเด็นเรียกว่า “5 ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิต” ประกอบด้วย เยาวชนสดใส สตรีสุขใจ วัยทำงานแข็งแรง สูงอายุสูงค่า เยียวยาผู้ด้อยโอกาส โดยโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด ถือเป็นหนึ่งในโครงการเด่นของ พชอ.เชียงของในประเด็นยุทธศาสตร์เยาวชนสดใสด้วย

ในการขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงของ ปี 2563 มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE รวมจำนวน 13 ชมรม ครอบคลุมทั้ง 7 ตำบล และ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ชมรมประเภทสถานศึกษาโรงเรียน 10 ชมรม มีทั้งระดับประถม และมัธยม ชมรมประเภทชุมชน 2 ชมรม และชมรมประเภทสถานศึกษา กศน. 1 ชมรม โดยมีการใช้มิติการเชื่อมโยงเครือข่าย บวร + 2 เรียกว่า เครือข่ายเบญจภาคี 5 ส่วนภาค ประกอบด้วย โรงเรียน หมู่บ้าน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้นำหลักการ 3 ก ได้แก่ กรรมการ กองทุน กิจกรรม และ 3 ย ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้างกระแส ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกัน และยุทธศาสตร์สร้างเครือข่าย เข้ามาผสมผสานบูรณาการอย่างทั่วถึงโดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะขยายผลไปยังเยาวชนเชียงของ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบให้สามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน ทุกสถานศึกษา เพื่อให้น้องเยาวชนทุกคนมีความตระหนักรู้ หมายถึง ตระหนักในความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด และมีความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างถูกวิธีตามแนวทางขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยเน้น การเข้าใจตัวเอง มั่นใจในความสามารถของตน มุ่งค้นหาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด และเร่งพัฒนาต่อยอดศักยภาพเพิ่มขึ้นไปอีกไม่สิ้นสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์

นายทัศนัย สุธาพจน์ มุ่งมาดวาดหวังที่จะสร้างบุคลิกภาพอันงดงามให้แก่น้องๆ เยาวชนเชียงของที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ตามค่านิยมคุณธรรมของชาติ “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ไม่พึ่งพายาเสพติด”
วินัย หมายถึง วินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง นำไปสู่ความรับผิดชอบและวินัยชาติ ต่อยอดไปสู่สังคมมีวินัย
พอเพียง หมายถึง เพียงพอเท่าที่มี พอดีเท่าที่เป็น เป็นเหตุเป็นผล สามห่วง สองเงื่อนไข นำไปสู่สังคมพอเพียง
สุจริต หมายถึง สุจริตต่อตัวเอง สุจริตต่อผู้อื่น นำไปสู่สังคมสุจริต
จิตอาสา หมายถึง อาสาสร้างสรรค์ อาสาแบ่งปัน อาสาร่วมกัน นำไปสู่สังคมสามัคคีปรองดอง เอื้ออาทรต่อกัน
ต้นกล้าผู้เยาว์เหล่านั้น คือ ปณิธานอันใหญ่ยิ่ง คือ สิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องมุ่งมั่นขัดเกลาให้เกิดเงางดงามเพื่อสืบสานความดีจากรุ่นสู่รุ่นสู่ รุ่นแล้วรุ่นเล่า ต่อไป … นายทัศนัย สุธาพจน์ กล่าวทิ้งท้าย