นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีโครงการอบรมส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพ การเอาใจใส่ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
การมีสุขภาพดีส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์


ช่วยส่งเสริมการทำงานของร่างกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน จะนำให้เกิดโรศได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ โรคอ้วน จึงได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ครู บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติทำเมนูสุขภาพ และมีแนวคิดมาประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนส่งเสริมให้มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ต่อร่างกาย

*****สนับสนุนโดย******