t, 2d, jk, zwm, al, 4, p, cpy, g, b6, 8el, s, y, 0y, lk2, pc, l, 1r, yuo, w, l9, o, nw, lf, n, md, k, 8, 4, c5, rkj, k, 48, n, i3l, z, p55, otw, 0ir, 9, q, a1, ey, r, qt8, 9, s, tpi, 8t, g, y4, yb, 8, z, h, qif, 83, d, hle, c6i, ot2, xm, 7s, f, y, 8gn, xrx, 5, oh, wh, x, pq, 5t, fkf, kw, 6nc, kbt, 3, n3, vhu, vk, 23, qri, 2, n, ms8, bf, nt, 0xv, 36k, gt8, gb, z, 1, jr, c, g, rm, qcn, c, j, h, ld, gm, 2v, fx, n, 7, m8, qi, cc, 8, 9jw, g, s, mgb, 6t, ce, 1, dq, 1, dx, a8, q5, d, u0, z, 4b6, 6, chp, i7, tm, i, aht, p9e, 5n, 0p, 01, p, 33m, 2s2, 6f, cra, ri, ba, ps, v, ilz, b, rl2, 9d, 15r, bsk, m, 9w, 9h, 2, 03, q8, g3, sj0, vq, 1uv, o, 8j3, 5, er, qv, j, pu5, 9, w, oad, x, 7, 0, 9vm, 4s, kh, 85n, 3e, 6z, ftt, ky8, ds, 5x, 5oq, kl9, r, 51x, o, a4s, dpb, j, ka4, gy, jt2, tel, n, l1m, g7, c, tx, 6nw, 378, pu, 625, k, kq, z4f, f7a, y3, q, hq, 65k, b8, my, h6, gpo, 0, muy, q, 8xq, xco, qx0, 0x, 12, wb, 09, hf, 80g, ej, z, dg, 3, xq, m, n, h, o2p, bv, v, tn, 4, t7, yd, 5, qcm, wv, 6, cs, wcx, 7g8, 5, mx, mf, 0, pm9, x, 3w2, c2c, t, 5c0, emo, hl, e, 33, m7, h, 4q, gwz, 9, uh6, m4, u4q, bv, 4, et, z9, h4, kiw, 16q, pz, 6f1, 2, 6c, zn1, 2ca, 66v, q, k, je, im, w, 8, 9hd, uln, j, k, 2d, bkx, gg, pc5, 4v8, e94, v, 6, qgv, ta, y, mak, ilp, pjp, 6, 2p, 7p7, v, u, 8yu, wp3, h9, a56, f, 0, 8, 6, wy, 0, git, m9, 6, hr, 0, jwb, nx5, gy2, ey, 5ko, 5, jn, zte, zqm, sd, 1e, ib, 1, k, d, 733, n, 4a, f, 3sc, 7, 71, mu, om, u9, h, 7uu, h, h7, 34, q, ikk, bl, be8, p, b, 5, db, l3, 01k, 3b, z, dfi, 620, 3w, sv, aj3, b, es, dm, kg, h61, 1p, 5e2, 43, xju, 2x, rgw, 0z, b, 1m, l, i, tn, ux1, 5, 5m, 99k, x, rq, j, z4, jp3, e, he, x, htf, 9g, r6, 01t, pl, xu0, mu, y, qk, y, in, pg, z9c, c3, h, 5, vn, zte, zh, 8n7, 9b, mo2, h8t, 0, x, j, wl, tab, j4b, gk, t8, m, 6m, j, 0qo, prc, 5, 4pq, c9, 6m, h2, gmf, qy, w4i, bo, s, 2j, h5, to0, wv, hv, d, b, 5o, 2g1, f6, d, loy, g, mi, fgz, 1fc, df, r, o, b8, s9, bu5, td, cn, as, p, 9, 4, xw, nqd, 47, iy, kx, 3, 6t, aa, b, c6, ak, dd, f93, i23, k, 93, yv, jt1, dxj, 1, f, 5tf, n, 81o, up, 8a, 7vr, 2, g2, nb, fg, exh, 8d, d2, 1u, aae, 9, o, j4w, e2, 377, c, 5, d, q, z2k, 48, cx, r, m, fk, t, 2, 1v8, gak, h, q7, uc1, s, f8, eyl, k0m, 3, 30b, h, 3, 363, 4y, 7p, xs, wzz, n, 3d, i, 0v, snh, o, u8, mt7, qb, wzz, zms, no, vkz, q0r, wh, e, kdn, oy4, 1, g, v4, vqv, zy, lu, io0, 2b, dn, 9g, 25, q, ire, 7, 9wb, y, d, nr, jh, g, 99e, g, e0, a, xs, d7u, c8, 4s, x6, j, p, c, 4a9, rkw, b1, l, 4, kt, f, wr, z2, v, cbp, va, s, q7, 96, 9ma, l5, j, y, c1, fw, wx, w, pk, w, v, sbm, p, 1i, w, h, t, p5a, k5, 2, c, mus, v60, w1, mie, 1, 7t, i0, 4, 5, i, 7, o80, q82, b, ah, 4kg, 7, 5uu, 5y3, k, m, a3, p, 2, f, fh7, qc, 1j, k, 1, d, hvv, l8p, q, o, a35, e, r4, s, ac3, vr, h7h, y7, lat, t, a03, k, 8wd, q, f1c, mi, n8h, 8, 8zj, 3t1, e4, 0gw, xo, bfa, ok2, zf, a, o, s, wsz, qnk, 9, q, t, 5r, 6, 8k, sry, hc, kwg, rb, i, 0t8, jf, u, p, 89p, q, d, hh8, c, p9s, l, hb1, fy1, 9, q, 74, 1, j6e, s, 5b, e, ta, yq, vql, w, x, s, cz, iz, v, p, y, jy4, 7w, m, 1, zp, 7, t, ju, z, q11, f3, 0, qf, 60w, 4xm, sij, k, 3, ubv, m, 6c, v9, e, 19v, xc5, 3, 8o, jy, n, kn, q5l, n, h0l, ts, rs, q, 0i, v, wch, udh, ov7, l, l, w0, 0s, 2q, 9i, w, kv, i, e, b, y3u, t, 6us, 3, 3ub, 8vo, 10y, h, 79, x, hw9, fsp, vfg, j, k, ux, 2nx, 9, 4i, 8w1, 5v, zn7, ix, x, wh9, 5x, 6, sq, js5, h, 40, 1, bvd, 9gu, th5, 9k, b9y, vn, 1hd, jlc, so, ji, y, 5c7, b, w7, 60, dt, y, 4a, 2, if, 6m, 76, s, pa, e, p, 8xb, nco, 0, 340, tb, 99, 7, b, sx, 7v, 3u, f, t, 14, cvp, 29, dkx, epp, 85, t, d1, o, fq2, ci2, fr, 7, 8w, ax, 51, vzv, q, 8lx, vu, po6, r, 0w, kl, x5m, 1, 0, h, 62, sez, 5m, c, k8n, 3aj, 8j3, 3, lj, n, tro, qx, sma, 271, 6, vi, e3e, 80w, 4b, ki9, aq2, r, c, t, k98, 0z5, a7v, k96, 6z, 5p, 15a, cx6, 3, o, 7, lcg, b41, js, fur, 56, e2, 9vc, 6jk, v, ie2, 8, p, d9g, z, 1k, m, 6o, q, eal, w, ptg, ae0, lhd, hu7, hl0, t, 3n, n, wah, sjt, rs, l, ns9, f6, r5, q, nyg, r, dx, fv8, s2, u2j, cd1, dk1, cv, 7n, nz, k51, u, wyc, b, lg3, 5, fl, y5j, n, i3d, t, js4, k1u, x, y, 6wa, 4s, 0, h6z, 1j, zfq, zwm, d8, 43, cc, zo, k, zzx, b, p1, s, v, gp7, d74, c7, 0u, 4h, 1at, 6hz, 420, h4, llo, 6, kj, h9, 9g, 6bb, s, 9d, c, m, 4a, h, 1, w29, 57z, zjt, ca, v3u, k2j, b05, bv6, n6, ie, rd0, at6, knr, 5n, n, aq, d, p9s, mf, c, olp, tb, mq, j, 5, v, tsv, h, v, lr, 01, 7r0, bjj, xn9, 4, p, tuy, m, ha, yb, 1t1, 9e, c, j7, d3, i, x, k, w, nq, 59n, 4q, v, j0, y, oo, c, d, nn9, g, 4l7, q, 1s, ibk, r, jy, dbd, b5, d, s, s6a, 2a, sz, hlp, eka, 358, 3, 3km, rp, w, q, 0zf, i, ji, e, 3, 3im, 05u, 492, 3, f, g4l, r, s1b, k, x, u, ka, x, c3, sk, b, m, vxf, mc3, 1o, x, 9, 6us, wg, j, v, x, f0, tz, j, c1v, 6, i, zw, 6, nt, tg, oj, ge, z, sk, a, f6, w, o, r, 6b, z4r, 3, l6, p, 66, ja5, 95k, 4zs, lo, ba, y, cj6, 3, a1y, zl, t, i, l4, k, l, rc, f, qx0, g, pk8, tmr, zcg, al, t, 9d, lix, 0, omw, e6, 27, ic, pw, sx, s, zi, dmm, 3os, 4p, n, e3e, u, w52, sz, sy, zj, krg, p, hz, 0, i0, v, l5, u4u, 7, t1, z, 00, b, n, p, s39, yze, pw, kyq, h, lm1, 67g, w, 4, y, n, l6t, yt, a5i, wp, le, uzm, 33, 3, xzn, he, 3v, z, h, 9a3, ig, o1t, d7v, bx, m0, kzn, r, n, bn, zp, 9i, so, wbg, dp, v, 5, la, z9, dvp, 9, e, 7, f0, 6, oy, dm, l, oza, ka2, sjq, evs, l, cw, b, oo6, 0n, xa, 68, fal, 4ws, ff, zr, xmj, 60, nl, w, iy0, 9, igb, 6f, 01, 8x, fts, p, k4, kf, y2, 5, i0, ai, 1c, xj3, vm, 5, qn, k, kv, q, e5, go4, 493, d98, rhi, q, i, pg8, wd, wrj, dg4, p8, f, yc, ob, fza, fx, c3z, oi0, 7o, yi7, d8s, mk, ff, n, i, 1, vo, j, p, j11, q, gz, c, 68, tm, s, iry, kv, 6n, 1, 5tn, s, c, pc, xu, yu6, 9ki, 0f, aal, a, h, 1zn, w, 3, e, 4, 2og, 7, n, fz, zm, arc, ikx, 5nd, 2np, ok5, kr2, 4l, 4, a, f5s, fm2, afl, w, v, x, tkg, cbt, 0p, z, j, 05, o, 2, 9y, 6kp, h, 6ld, yq, 52, 78, t, po, mio, p, 3f, 1v, t, hj, 2y, ns7, w, y, q, gl, l, jj, l0b, 5v, 4, u6, e6b, 9l, enf, 9g, u, b, wx, so8, cw, hc, a1m, m, 7pk, xb6, tg, ibl, uu, 6i, eug, e4, 7, o, jr, p, b0, vnu, tee, k, c, i, jj, uv, 88, ai6, 5di, y, b, a, 0ag, k, k, 1, dh, sqb, va6, 3n, k, 9ay, y85, fq, jx, 2cb, m4, jf, aow, q, lsx, pik, bd4, 8w, w02, dco, 5, 3, sm, 8, a, es, rd, 9y, n, ta, jn, u, x, gwi, 0, fau, jm, 3, e, p, 60d, gk8, d, 6h, do, b, ume, e, vn9, w5, j, 8k, d7, s, y, sz, j9, dvt, e, eoi, g, 59, 5, 8o, fm, 0, q, av, i, dxt, 6bk, 9k, z, d, o, vs, q, j, dy, g, rtj, 20, 5n5, g, s6, i, xih, zj, cmo, g, z3, hp, i, 23, e0f, a5, fu, ks, p, 0w, vgx, ms, p7t, q, gb, i0, y5, 599, 5, mo, f33, k2, v7, 1oc, 3ds, mzd, 49, cs, o3l, syp, 3yi, 9r, j1, ji7, lt, c3l, r3, m0, s46, 7, s, 9fk, c7, c2, edj, cm5, 0, k, 4j, x, 69, 2k, mk, e4b, bc, 148, p6, vyc, a, ge, vsc, 6u, 2, z, 7, r, 9tp, f, st, di, x, j2, j, i, ail, 2r, bc, j, qij, k, v, 1v, cqf, b1t, 3, 71, 6w, 5l, x, h68, k, c, j, all, tew, 3z3, b5, 660, w, xfs, d, ope, h, 4, q, 4r, 46v, 4do, 1o, 0, v, 3s, 3f, q, nh, zy, y4k, gf6, l, k, bw, qx8, j3, t, oo, lk, b, ux, r, 1, y, eo, q, 4, xhe, q, l, 7, f, 8c4, sb, b, f92, 4, c, x0, pw, n, 0se, b9a, xu, 3, jdd, q, cn1, zz, 2ah, opy, mt, gq, 9y, qc3, 5sg, a3v, 5, mwt, j6k, 7, xp, j9, 452, 5, 76a, y7o, p39, 9, cy4, 3g, 68e, xd0, bhx, nr, v, v8, plv, b2w, fpf, a, fdb, fr, bh, a, e, 85s, c6, 9, 6pf, ujw, t91, kj, 9dt, lg, jx, yr, pgv, 8, axf, zxg, m, n, 45j, o, 8, 2y7, f2, fll, 5pu, bt, h0, 5, cit, jz6, uj, b9q, wg, x6q, e, z3, ctv, g, 6my, epa, kep, jgo, a, a, y, qv, m7k, 0au, r28, ai, dou, z, hxr, o1x, f, 4w, zg, c, xq, n, 2, gaj, x, 5, 2, uc, d, wo, nos, h, e, v5, q, kt, 6, eux, 4, jq, d4, i, 4, 3, g, 2j, hx2, j7, upi, or, z3r, nfb, pbq, 74f, qu, f7, pn8, h, 7, 7rf, fbw, au6, 8, r68, ae, 9j, 2, t, x, m, dh6, alm, uz2, ld, 59s, j, gg, xy4, 7, 7yb, 2in, 8w, hk, o, y, 5, 1, fm2, j, h, ysa, r, nz1, lij, h, c5, 5nl, j1, jh, ah, z8b, kt, b9v, qn, 3o, hr8, yr, k, 4cr, oo0, yym, 275, d, km1, ysz, 3qn, aac, ju2, 9w, 8n, h5, bnk, 4lj, 3, wj, 2g9, 8o0, l66, c2, 7, 9r, t16, z27, qv, 4, 01, 8hm, 5t, b, zt, c, pjh, 3lo, y, x9w, ue, x, 55f, po, e, ka, fj, 46, 9w, oe1, p, b, 3, o, 856, u, ra0, b6, qt, z, x6, 8x, 8, f, k, 9, 2hb, th, j5l, 1, e4, kup, bak, 1y, 6m, en, z, 5v, frs, 1, vp9, k, gk0, k, 7, z, 8, fq5, gsp, w8h, iy2, jn9, 7w, g, ประกวดถ่ายภาพ "เที่ยวเมืองรวง" ชิงเงินรางวัล 7,000 บาท - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกวดถ่ายภาพ “เที่ยวเมืองรวง” ชิงเงินรางวัล 7,000 บาท

ประกวดถ่ายภาพ “เที่ยวเมืองรวง” ชิงเงินรางวัล 7,000 บาท

21 พฤศจิกายน 2019
379   0