ข่าวเทศบาล » ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

8 ตุลาคม 2019
2171   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวอโนทัย ไชยแสนชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รก.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประธานการประชุม”การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย” พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน ณ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย