ตะลุยตะลอน » กรมป่าไม้ร่วม อบจ.เชียงรายแก้ปัญหาไฟป่ายั่งยืนนำร่องประเทศ

กรมป่าไม้ร่วม อบจ.เชียงรายแก้ปัญหาไฟป่ายั่งยืนนำร่องประเทศ

23 กรกฎาคม 2019
3695   0

กรมป่าไม้ร่วม อบจ.เชียงรายแก้ปัญหาไฟป่ายั่งยืนนำร่องประเทศ

ที่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดบ้านสันพัฒนา ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กรมป่าไม้ ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนาม
บันทึกความร่วมมือ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มี นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธี มี
นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย,. นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.เชียงราย, นางนุชนารถ
วดีศิริศักดิ์ รองปลัด อบจ.เชียงราย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมใน
วันนี้จิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในวัดบ้านสันพัฒนาและสะพานบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นางอำนวยพร รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวระหว่างเปิดงานว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน
2562 พบว่าสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน
พะเยา แพร่ น่าน ตาก โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายมีความรุนแรง พบจุดฮอตสปอตที่จังหวัดเชียงรายถึง 1,031 ครั้ง มีพื้นที่
เกิดไฟป่าในป่าสงวนแห่งชาติที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเพลิงถึง 79 ครั้ง พื้นที่ความเสียหาย 7,511 ไร่โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากอากาศที่ร้อนทำให้เกิดเปลวไฟปะทุขึ้นประกบกับมีเศษใบไม้กิ่งไม้แห้งทับถมอยู่จำนวนมากจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้
เกิดไฟป่าลุกลามไปสู่พื้นที่การเกษตรสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการบูรณาการในการแก้
ปัญหา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นคณะการทำงาน ในระดับจังหวัด ส่วนระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าคณะในการทำ
งานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน โดยมีภาคประชาชนเป็นกลไกที่สำคัญในการแก้ปัญหาเนื่องจากชาวชุมชน
ย่อมทราบปัญหาและรับรู้และพบเจอเหตุการณ์ไฟป่าก่อนที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปถึงในพื้นที่ซึ่งหลังจากที่กรมป่าไม้ลงนาม
ความร่วมมือ อบจ.เชียงราย ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะกลายเป็นโมเดลที่จังหวัดต่างๆนำไปใช้ที่จะส่งผลดีในการ
เข้าระงับเหตุก่อนไฟป่าจะลุกลามสร้างความเสียหาย
นายเทอดเกียรติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนเครื่องไม้ เครื่องมือ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดซึ่งในด้านสิ่ง
แวดล้อมและไฟป่าถือเป็นภาระกิจหนึ่ง ซึ่งการลงนามและการอบรมชาวชุมชน ตำบลแม่จันและเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย ระยะ
เวลา 5 วันของโครงการจะช่วย ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่ได้ความรู้นำความรู้ที่ถูกต้องเข้าระงับเหตุไฟป่า
ไม่ให้เกิดลุกลามสร้างความเสียหายให้กับสังคม จังหวัดและประเทศอีกด้วย