ตะลุยข่าว » งานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

งานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

9 มกราคม 2019
110   0

งานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
ณ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยนางสาวรฌกร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือประธานในพิธีฯ และพร้อมด้วย นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปางและนางเบญจวรรณ สิทธิตุ่น เกษตรอำเภอวังเหนือ กล่าวรายงานต้อนรับและนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพบปะพี่น้องชาวเกษตรกร และย้ำกับพี่น้องเกษตรกรว่า ลด ละ เลิก สารเคมี งานวันสาธิตและแหล่งเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ซึ่งปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทำให้ต้องนำเข้าพืชวัตถุดิบอื่นเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เล็ง เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรในการลดรอบการปลูกข้าวอันเป็นการสร้างสมดุล อุปสงค์ อุปทานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน อำเภอวังเหนือมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 39 ราย พื้นที่ 3,919 ไร่ ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการผลิต การตลาดแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโัพด เลี้ยงสัตว์สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือจึงได้กำหนดจัดงานวันสาธิตและแหล่งเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาขึ้น ณ แปลงสาธิตของนายประยุทธ พงศ์ศรี หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ตลอดฤดูการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจ โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานประมาณ 100 ราย ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้โดยแบ่งเป็นฐานเรียนรู้จำนวน 5 ฐานได้แก่ ฐานที่ 1.การปลูกข้าวโพดโดยใช้เครื่องปลูกแบบล้อหมุน,ฐานที่ 2.การใช้ปุ๋ยและการปฏิบัติดูแล, ฐานที่ 3 การจัดการศัตรูพืชทาง,ฐานที่ 4 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน,ฐานที่ 5 การตลาดซื้อขายผลผลิต นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรสาขาต่างๆราชการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวังเหนือธนาคารออมสินสาขาวังเหนือและได้รับความร่วมมืพอจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และนายประยุทธ์ พงศ์ศรี เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่และมีความส่วนร่วมในการจัดงานทำให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร/ข่าว.ลำปาง