ตะลุยข่าว » เชียงรายจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน

เชียงรายจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน

9 มกราคม 2019
159   0

เชียงรายจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอพาน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น
ประธานเปิดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ประจำปี 2562 โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน
พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. 15 ตำบล ท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมให้การต้อน
รับและร่วมงาน
การจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพานมีการจัดงานขึ้นทุกๆปี โดยในปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13
มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปและของดีอำเภอพานให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสงค์เสริมวัฒธรรมอัน
ดีงามเผยแพร่ความรู้ผลงานของส่วนราชการของอำเภอพาน เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอพานและ
เพื่อโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่
กิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมเวทีกลางได้แก่ การประกวดลำวงย้อนยุค กิจกรรมเดินแบบการกุศล การประกวด
เทพธิดาจำแลงเมืองพาน การปรพะกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดร้องเพลงของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น
การประกวดธิดาเมืองพานและการแสดงนิทรรศการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ การให้ความรู้การสาธิตทำขนมและอาหารจากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย การออก
ร้านมัจฉากาชาด เป็นจำนวน 7 วัน นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน ห้างร้าน และคอนเสิร์ตจากนักร้อง
ศิลปินชื่อดัง
การเปิดงานในครั้งนี้เป็นไปแบบเรียบง่ายโดยมีการรินน้ำจากกระบอกไม้ไผ่สู่รางน้ำไม้ไผ่ที่เปรียบเสมือนน้ำ 3
สายได้แก่แม่น้ำวัง แม่น้ำซ่านและแม่น้ำลาว ที่เป็นแม่น้ำสายหลักสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้อำเภอพาน หลังจากพิธีเปิดงาน
เสร็จสิ้นลง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการประกวดรำวงย้อนยุคโดยทีมผู้ชนะจะเป็นตัว
แทนเข้าร่วมประกวดในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562 เช่นเดียวกับ
ผู้ชนะเลิศการประกวดธิดาดอย การประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอื่นๆ………..

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ