ตะลุยข่าว » ช่วงเทศการปีใหม่2562ชุดหน่วยทหาร พร้อมหน่วยข้าราชการในพื้นที่อำเภอลานสัก ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าไปตามนโยบายรัฐบาล-คสช. ณ.ตลาดปากเหมือง อ.ลานสัก

ช่วงเทศการปีใหม่2562ชุดหน่วยทหาร พร้อมหน่วยข้าราชการในพื้นที่อำเภอลานสัก ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าไปตามนโยบายรัฐบาล-คสช. ณ.ตลาดปากเหมือง อ.ลานสัก

4 มกราคม 2019
285   0

 

ข่าว จ.อุทัยธานี!! ช่วงเทศการปีใหม่2562ชุดหน่วยทหาร พร้อมหน่วยข้าราชการในพื้นที่อำเภอลานสัก ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าไปตามนโยบายรัฐบาล-คสช. ณ.ตลาดปากเหมือง อ.ลานสัก

เมื่อเวลา 10.00 น ของวันที่ 04 มกราคม 2562 พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔ พัน ๒ (ผบ.หน่วยรับผิดชอบระดับอำเภอ) ร่วมกับ นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดป้องกันอำเภอลานสัก นางถนอมนวล เทียนธัญญกรณ์เกษตรอำเภอลานสัก นาย ศิวะ วุฑฒิธิการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นาย นันทพล เสมาทอง ประมงอำเภอลานสัก
ร่วมกันลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนผู้ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อย ณ ตลาดเทศบาล อ.ลานสักโดยมีรายละเอียดดังนี้ รายประเภทสินค้า ทั่วไปราคาสินค้าทั่วไป ปกติพืชผลทางการเกษตร ราคาปกติสินค้าขายดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ หมูและผักสด ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติของรัฐบาล- คสช. ที่มีต่อผู้ประกอบการในความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของ รัฐบาล- คสช. อยู่ในเกณฑ์ พอรับได้ความต้องการของผู้ประกอบการจาก รัฐบาล- คสช. ต้องการให้รัฐบาล- คสช. ควบคุมราคาสินค้าและกระตุ้นราคาสินค้าทางการเกษตรให้ดีขึ้น

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใหญ่ประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ต่างๆและต้องการให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ร่วมกับหน่วยข้าราชการในพื้นที่ ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและคสช.กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ให้กองกำลังรักษารวามสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี และกอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานีและส่วนราชการแต่ละอำเภอร่วมกันออกตรวจเยี่ยมเยียนผู้ค้ารายย่อยในตลาดชุมชนต่างๆโดย พันโทวรัญชิต หลักหาญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ได้ร่วมกับส่วนข้าราชการในพื้นที่อำเภอลานสัก ตลาดเทศบาลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ปีช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562/////// น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ถ่ายภาพ หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดอุทัยธานี