ตะลุยข่าว » คปภ.รุกป้องกันภัยมอบหมวกกันน๊อค300ใบพร้อมกรมธรรม์ จยย.100คันที่บ้านปางขอน

คปภ.รุกป้องกันภัยมอบหมวกกันน๊อค300ใบพร้อมกรมธรรม์ จยย.100คันที่บ้านปางขอน

4 ธันวาคม 2018
95   0

 

คปภ.รุกป้องกันภัยมอบหมวกกันน๊อค300ใบพร้อมกรมธรรม์ จยย.100คันที่บ้านปางขอน

วันนี้(3 พ.ย.61)ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จ.เชียงราย ดร.สุทธิพล
ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เดินทางเป็นประธานเปิดงาน “คปภ. เพื่อชุมชนบ้านปางขอน” ตามโครงการ“คปภ. เพื่อ
ชุมชน”ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายของปี 2561 โดยมีนายภาสกร บุญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน คปภ. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการไกล่เกลี่ยของสำนักงาน คปภ. ผู้บริหารจากสมาคม
ภาคธุรกิจประกันภัยและประชาชนชาวบ้านปางขอน ให้การต้อนรับและร่วมงาน
การจัดงาน “คปภ. เพื่อชุมชนบ้านปางขอน” ตามโครงการ“คปภ. เพื่อชุมชน”ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการให้พี่น้องในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้มากขึ้น เกิดความตระหนักรู้ถึงความจำ
เป็นและประโยชน์ของการประกันภัย รวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นว่าระบบประกันภัยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอีกทางหนึ่ง
สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งคุ้ม
ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยใช้ “นโยบายประชารัฐ” ใน
การเสริมสร้างศักยภาพ ลดอุปสรรคการดำเนินงานเชิงพื้นที่ ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่าน “โครงการ คปภ.เพื่อ
ชุมชน” โดยได้นำภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเชิงรุกให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ
ในลักษณะ Mobile Unit หรือศูนย์บริการประชาชนด้านการประกันภัยเคลื่อนที่แบบครบวงจร ในปีนี้ได้มีการนำ
โครงการนี้มาขยายผลต่อยอดเข้าถึงพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมพร หนองบัวลำภู
ลำปาง และเชียงราย โดยเราได้ลงพื้นที่ไปแล้ว 4 ครั้ง คือ ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้าน ท่าสะท้อน จ
.ชุมพร ชุมชนโนนสัง จ.หนองบัวลำภู และชุมชนตลาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง ตปภ.มาที่ชุมชนบ้านปางขอนแห่งนี้ เพื่ออยากที่
จะมาพบปะพ่อแม่พี่น้อง พร้อมรับฟังสภาพปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับด้านประกันภัยของชุมชน ซึ่ง คปภ.ได้
คัดเลือกบ้านปางขอนจัดงานครั้งสุดท้ายในปี 2561
ดร.สุทธิพล กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายเป็นอีกจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ที่มักประสบกับภัยธรรมชาติอยู่เป็นประจำ
ได้แก่ แผ่นดินไหว ฝนตก น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก แต่ไม่รุนแรงมากจนถึงแก่ชีวิต แต่หากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความ
รุนแรงมากขึ้น และนำไปสู่การเกิดอุทกภัยหรือการเสียชีวิต ถ้าพี่น้องมีการทำประกันภัยหรือประกันชีวิตไว้ จะทำให้มี
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่จำเป็นในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีการประกันภัยพืชผลทางการ
เกษตร ประกันภัยช้าง ซึ่งเป็น“โครงการ คปภ.เพื่อชุมชน” เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนองค์กร คปภ.เชิงรุกไปสู่ประชาชน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ คปภ.ได้รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคพร้อมมอบหมวกกันน็อค 300 ใบและ
แจกกรมธรรม์ประกันภัย 100 หรือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 100,000 บาทต่อปี จำนวน 100
กรมธรรม์อีกด้วย……..

จักรภัทร แสนภูธร ข่าว รมณ ภัทรทองศักดิ์ถ่ายภาพ